آموزش:کار هایی که تخلف هستند و پلیس شما را دستگیر میکند

از آرساکیا گیم - ویکی

تخلفاتی که منجر به گرفتن درجه ی تحت تعقیب و در آخر زندانی شدن شما میشوند:

Wanted Level 1

- دزدیدن ماشین (Car Jacker)

- نشستن در ماشین پلیس (Sitting On Cop Car)

- کوبیدن به ماشین پلیس (Ramming On Cop Car)

- دزدیدن ماشین پلیس (Cop Carjack)

- حمله به پلیس (Cop Attack) [هنگامی که درجه تحت تعقیب ندارید]

- حمله به شهروند (Civil Attack) [هنگامی که درجه تحت تعقیب ندارید]

- دفاع از خود (Self-Defense) [هنگامی که درجه تحت تعقیب دارید]

Wanted Level 2

- فرار کردن (Runner) [هنگامی که درجه تحت تعقیب دارید]

- نشان ندادن مجوز به پلیس (Didn't Show Licenses)

- کشتن پلیس (Cop Murder) [هنگامی که درجه تحت تعقیب ندارید]

- کشتن شهروند عادی (Civil Murder) [هنگامی که درجه تحت تعقیب ندارید]

Wanted Level 3

- نگهداری اسلحه (Keeping weapons)

- ندادن جریمه (Didn't pay Ticket) [هنگامی که درجه تحت تعقیب ندارید و پس از داشتن سرعت غیر مجاز تصمیم به فرار می گیرید یا درخواست جریمه را قبول نمی کنید]

- بی توجهی به پلیس (Ignoring Cop) [هنگامی که درجه تحت تعقیب ندارید]

Wanted Level 4

- نگهداری Materials بدون مجوز (Keeping materials without license)

- نگهداری Drugs و نبودن در دسته متوسط (Keeping Drugs)

- دزدی از تجارت (Biz Robbery)

Wanted Level 6

- دزدی از بانک (Bank Robbery)

- فرار از زندان (Jail Break)