سیستم:زندان

از آرساکیا گیم - ویکی
 • بازیکنانی که قوانین را نقض می کنند یا از دستورات قضایی اطاعت نمی کنند، زندانی می شوند.
 • مجازات ها بر اساس شدت اعمال مجرمین متفاوت میباشد.

انواع مجازات زندان

دو نوع مجازات زندان داریم:

 1. زندانی شدن توسط اعضای اقلیت های دسته ویژه پلیس، پلیس فدرال یا گارد ملی
 2. زندانی شدن توسط ادمین

آزاد شدن از زندان

 • پس از اتمام مدت زمان زندانی بودن شما، به صورت اتوماتیک از زندان آزاد میشوید.
 • اگر درخواست وکیل دارید میتوانید با استفاده از دستور Lawyers/، وکیل های آنلاین را مشاهده کنید.
Info.png برای رهایی از زندان توسط Lawyer فقط از ساعت 12:00 صبح تا 22:00 شب فرصت دارید.
 • اگر توسط ادمین زندانی شده اید وکیل نمیتواند شما را آزاد کند.
Info.png برای رهایی از مجازات زندان توسط ادمین میتوانید از Shop/ استفاده کنید و با پرداخت 800 عدد طلا (Gold) آزاد شوید.

استراحت

 • سلول های زندان هر ساعت طبق زمان های زیر به صورت اتوماتیک باز میشود:
 1. از XX:00 تا XX:10
 2. از XX:30 تا XX:40
Warn.png درب سلول ها فقط در بین ساعت 12:00 صبح تا 00:00 شب باز میشود.
 • تمام زندانیان در زمان بسته شدن سلول ها به صورت اتوماتیک به سلول برمیگردند.
 • زمانی که سلول ها باز میشوند زندانی ها میتوانند به حیاط زندان بروند. (با دستور Enter/ میتوانید وارد شوید.)
Warn.png درب حیاط فقط در زمان استراحت باز میباشد.

مدت زمان مجازات زندان

حق تسلیم داشتن

 • درجه تحت تعقیب 1: 6 دقیقه (360 ثانیه)
 • درجه تحت تعقیب 2: 12 دقیقه (720 ثانیه)
 • درجه تحت تعقیب 3: 18 دقیقه (1,080 ثانیه)
 • درجه تحت تعقیب 4: 24 دقیقه (1,440 ثانیه)
 • درجه تحت تعقیب 5: 30 دقیقه (1,800 ثانیه)
 • درجه تحت تعقیب 6: 36 دقیقه (2,160 ثانیه)

در صورت کشته شدن

 • درجه تحت تعقیب 1: 1,000 ثانیه
 • درجه تحت تعقیب 2: 2,000 ثانیه
 • درجه تحت تعقیب 3: 3,000 ثانیه
 • درجه تحت تعقیب 4: 4,000 ثانیه
 • درجه تحت تعقیب 5: 5,000 ثانیه
 • درجه تحت تعقیب 6: 6,000 ثانیه

دستورات

فقط اعضای گارد ملی میتوانند از دستورات زیر استفاده کنند:

OpenCell/

با استفاده از این دستور میتوان در سلولی را باز کرد.

CloseCell/

با استفاده از این دستور میتوان درب سلولی را بست.

OpenAllCells/

با استفاده از این دستور میتوان درب تمامی سلولی ها را باز کرد.

CloseAllCells/

با استفاده از این دستور میتوان درب تمامی سلولی ها را بست.