دستورات:حساب

از آرساکیا گیم - ویکی

دستورات این دسته برای کنترل حساب کاربری شما است.

Stats/

هنگام استفاده از این دستور، تمام اطلاعات حساب شما را از همان لحظه نمایش می دهد. اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات داخل UCP یکی میباشد.

BuyLevel/

با استفاده از این دستور میتوانید سطح خود را ارتقا دهید.

ChangePassword/

با استفاده از این دستور میتوانید رمز عبور حساب کاربری خود را تغییر دهید.

ChangeEmail/

با استفاده از این دستور میتوانید ایمیل حساب کاربری خود را تغییر دهید. (در بروزرسانی جدید این قابلیت فقط از داخل UCP امکان پذیر است.)

(غیرفعال) AutoLogin/

با استفاده از این دستور میتوانید ورود آسان را فعال کنید.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.

Bl]ock]/

با استفاده از این دستور میتوانید شخصی را مسدود کنید تا دیگر چت های آن شخص برای شما قابل مشاهده نباشد.

Changepin/

با استفاده از این دستور می‌توانید پین حساب کاربری خود را تغییر دهید.

LinkForum/

با استفاده از این دستور می‌توانید حساب کاربری خودتان را به انجمن آرساکیا گیم متصل کنید.