دستورات:سایر

از آرساکیا گیم - ویکی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در اینجا، دستوراتی را قرار دادیم که وقتی از آن ها استفاده کنید، یک مجموعه جدید از دستورات را مشاهده خواهید کرد.

AnimHelp/

با استفاده از این دستور میتوانید دستورات مربوط به حرکات را مشاهده کنید.

RentHelp/

با استفاده از این دستور میتوانید دستورات مربوط به اجاره را مشاهده کنید.

LeaderHelp/

با استفاده از این دستور میتوانید دستورات مربوط به رهبر اقلیت (Leader) را مشاهده کنید. (فقط رهبر های اقلیت میتوانند از این دستور استفاده کنند.)

FishHelp/

با استفاده از این دستور میتوانید دستورات مربوط به ماهیگیری را مشاهده کنید.

CellPhoneHelp/

با استفاده از این دستور میتوانید دستورات مربوط به تلفن همراه را مشاهده کنید.

EventHelp/

با استفاده از این دستور میتوانید دستورات مربوط به مسابقات را مشاهده کنید. (اگر تنظیم کننده مسابقه باشید دستورات مربوط به آن مسابقه برای شما قابل مشاهده است.)

ClanHelp/

با استفاده از این دستور میتوانید دستورات مربوط به کلن را مشاهده کنید.

PINInfo/

با استفاده از این دستور میتوانید دستورات مربوط به PIN را مشاهده کنید.

SkinHelp/

با استفاده از این دستور میتوانید دستورات مربوط به Skin را مشاهده کنید.

KartHelp/

با استفاده از این دستور میتوانید دستورات مربوط به مسابقات Kart را مشاهده کنید.

BossHelp/

با استفاده از این دستور میتوانید دستورات مربوط به Boss را مشاهده کنید.

CrewHelp/

با استفاده از این دستور میتوانید دستورات مربوط به تیم (Crew) را مشاهده کنید.