سیستم:Boss

از آرساکیا گیم - ویکی

با ورود Buffها، معجزه ها و جادو به دنیای واقعی، موجودات شیطانی در این باره عصبی شدند و پا به دنیا گذاشتند!

Bossها کاراکترهایی هستند که در قالب رویداد های ساعتی و یا اتفاقی در مکانی تصادفی در محیط کاربری ظاهر می شوند و افراد با کشتن آنها صاحب جوایزی می شوند.
هر نوع از Bossها دارای ویژگی های خاص و منحصر به فرد خودشان هستند.

صدمه زدن بهBossها رتبه بندی دارد و تمام افرادی که در کشتن Bossها نقش داشته باشند جایزه دریافت می کنند و کسی که Boss را بکشد نیز یک هدیه ی جداگانه دریافت می کند.

Bossها به سه نوع تقسیم میشوند: Crazy Boss, Mad Boss, Mad Bloodlust Boss.

هر رویداد تا 30 برنده دارد.

Warn.png تمامی Bossها تا زمانی که به آنها Damage وارد نکنید به شما کاری ندارند.


Crazy Boss

یک Boss تنها که دارای تفنگ های M4 و Deagle می باشد. قدرت نشانه گیری این Boss نسبت به Boss های دیگر ضعیف تر است.

جوایز کشتن Crazy Boss

 • نفر اول: 10 عدد Respect Points، به اندازه 1000 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $13,000 پول
 • نفر دوم: 6 عدد Respect Points، به اندازه 800 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $8,000 پول
 • نفر سوم: 5 عدد Respect Points، به اندازه 800 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $7,000 پول
 • نفر چهارم: 5 عدد Respect Points، به اندازه 800 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $6,000 پول
 • نفر پنجم: 4 عدد Respect Points، به اندازه 700 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $6,000 پول
 • نفر ششم: 4 عدد Respect Points، به اندازه 600 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $5,000 پول
 • نفر هفتم: 3 عدد Respect Points، به اندازه 500 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $5,000 پول
 • نفر هشتم: 2 عدد Respect Points، به اندازه 400 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $4,000 پول
 • نفر نهم: 2 عدد Respect Points، به اندازه 400 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $3,000 پول
 • نفر دهم: 2 عدد Respect Points، به اندازه 200 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $2,000 پول

قاتل Crazy Boss علاوه بر جوایز رتبه بندی جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد:

- 7 عدد Respect Points، به اندازه 800 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $10,000 پول

Mad Boss

یک Boss (مانند Crazy Boss) است که علاوه بر آن 1 کاراکتر دیگر نیز او را همراهی می کند. نفر اضافه (که Buffer نامیده می شود) مانند Crazy Boss است اما برخی از تیر های او دارای Buff منفی می باشد! این دو نفر از هم فاصله نمی گیرند. زمانی که Boss را بکشید Buffer هم میمیرد ولی خود Buffer هم می تواند کشته شود و کسی که او را کشته باشد هدایای ویژه‌ی جداگانه ای به او تعلق خواهد گرفت.

جوایز کشتن Mad Boss

 • نفر اول: 15 عدد Respect Points، به اندازه 1500 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $20,000 پول
 • نفر دوم: 12 عدد Respect Points، به اندازه 1000 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $16,000 پول
 • نفر سوم: 10 عدد Respect Points، به اندازه 1000 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $14,000 پول
 • نفر چهارم: 10 عدد Respect Points، به اندازه 1000 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $12,000 پول
 • نفر پنجم: 8 عدد Respect Points، به اندازه 800 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $12,000 پول
 • نفر ششم: 8 عدد Respect Points، به اندازه 700 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $10,000 پول
 • نفر هفتم: 6 عدد Respect Points، به اندازه 600 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $10,000 پول
 • نفر هشتم: 4 عدد Respect Points، به اندازه 500 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $8,000 پول
 • نفر نهم: 4 عدد Respect Points، به اندازه 500 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $6,000 پول
 • نفر دهم: 4 عدد Respect Points، به اندازه 400 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $4,000 پول

قاتل Mad Boss علاوه بر جوایز رتبه بندی جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد:

- 10 عدد Respect Points، به اندازه 1000 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $15,000 پول

قاتل Buffer به صورت جداگانه علاوه بر جوایز رتبه بندی و قتل، جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد:

- مقدار 2000 Buff Synthesizing Materials

Mad Bloodlust Boss

یک Boss (مانند Crazy Boss) است که علاوه بر آن 2 کاراکتر دیگر نیز او را همراهی می کنند. علاوه بر Buffer یک کاراکتر دیگر با نام Healer نیز به کمک این Boss می آید، این Healer تا زمانی که کشته نشود از جان Boss و Buffer کم نمی شود. برای کشتن این Boss باید ابتدا Healer را بکشید.

جوایز کشتن Mad Bloodlust Boss

 • نفر اول: 18 عدد Respect Points، به اندازه 1800 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $22,000 پول
 • نفر دوم: 15 عدد Respect Points، به اندازه 1200 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $18,000 پول
 • نفر سوم: 13 عدد Respect Points، به اندازه 1200 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $16,000 پول
 • نفر چهارم: 13 عدد Respect Points، به اندازه 1200 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $14,000 پول
 • نفر پنجم: 11 عدد Respect Points، به اندازه 1000 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $14,000 پول
 • نفر ششم: 11 عدد Respect Points، به اندازه 900 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $12,000 پول
 • نفر هفتم: 9 عدد Respect Points، به اندازه 800 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $12,000 پول
 • نفر هشتم: 7 عدد Respect Points، به اندازه 700 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $10,000 پول
 • نفر نهم: 7 عدد Respect Points، به اندازه 600 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $8,000 پول
 • نفر دهم: 7 عدد Respect Points، به اندازه 500 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $6,000 پول

قاتل Mad Bloodlust Boss علاوه بر جوایز رتبه بندی جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد:

- 12 عدد Respect Points، به اندازه 1200 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه $17,000 پول

قاتل Buffer به صورت جداگانه علاوه بر جوایز رتبه بندی و قتل، جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد:

- مقدار 2000 Buff Synthesizing Materials

قاتل Healer به صورت جداگانه علاوه بر جوایز رتبه بندی و قتل، جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد:

- 5 عدد Respect Points و 1000 عدد Buff Synthesizing Materials

ساعت های شروع رویداد

Info.png در مواقع خاص به صورت تصادفی ممکن است رویداد Boss خارج از این ساعات آغاز شود!

روز های هفته: 01:00 - 03:00 - 09:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00

در روز جمعه: 01:00 - 03:00 - 10:00 - 12:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00

Warn.png اگر Boss تا 30 دقیقه کشته نشود رویداد به اتمام می رسد!