تجارت:پمپ بنزین

از آرساکیا گیم - ویکی

یکی دیگر از امکانات جذاب آرساکیا، بنزینی بودن ماشین ها هست! شما باید همیشه ماشین خود را بنزین بزنید؛ در غیر این صورت، قادر به استفاده از ماشین نمی باشید.
در بازی نزدیک به 22 پمپ بنزین در سراسر نقشه وجود دارد که می توانید به آن مکان ها بروید و بنزین بزنید.

مکان پمپ بنزین ها

شما می توانید این مکان ها را به سادگی با دستور "FindSBiz "ID/ در بازی پیدا کنید.

Info.png به جای ID، شناسه تجارت را وارد کنید.

پمپ بنزین های شهر Los Santos

 • شناسه: 3 | مکان: Molholland
 • شناسه: 9 | مکان: Idlewood
 • شناسه: 33 | مکان: Dillimore

پمپ بنزین های شهر Las Venturas

 • شناسه: 26 | مکان: The Emerald Isle
 • شناسه: 27 | مکان: Bone Country
 • شناسه: 30 | مکان: The Strip
 • شناسه: 31 | مکان: Redsands West
 • شناسه: 32 | مکان: Come-a-lot
 • شناسه: 48 | مکان: Spinybed

پمپ بنزین های شهر San Fierro

 • شناسه: 22 | مکان: Doherty
 • شناسه: 23 | مکان: Juniper Hollow
 • شناسه: 25 | مکان: Easter Basin

پمپ بنزین های بین راهی

 • شناسه: 12 | مکان: Flint Country
 • شناسه: 13 | مکان: Whetstone
 • شناسه: 24 | مکان: Angel Pine
 • شناسه: 28 | مکان: Tierre Robada
 • شناسه: 29 | مکان: Fort Carson

پمپ بنزین شهر Los Santos برای هواپیما و هلکوپتر

 • شناسه: 49 | مکان: AirPort LS

پمپ بنزین شهر Las Venturas برای هواپیما و هلکوپتر

 • شناسه: 50 | مکان: AirPort LV

امکانات

 • بازیکن هایی که اکانت ویژه ندارند، می توانند تا %100 باک بنزین را پُر کنند.
 • بازیکن هایی که اکانت ویژه دارند، می توانند تا %150 باک بنزین را پُر کنند.
 • هزینه بنزین فقط توسط مدیریت تعیین می شود.
 • این نوع تجارت ها شامل مکان داخلی (Interior) نمی شوند.

دستورات

 • Fill/: پُر کردن بنزین ماشین.
 • FillCar/: پُر کردن 4 لیتر از بنزین ماشین به وسیله Gas Can.
Info.png شما می توانید Gas Can را از فروشگاه های 24/7 تهیه کنید و برای دفعات بعد باید توسط دستور Fillcan/ در پمپ بنزین، آن را پُر کنید.