دستورات:چت

از آرساکیا گیم - ویکی

دستورات توضیح داده شده در این صفحه منحصرا برای برقراری ارتباط با دیگر بازیکنان در چت استفاده می شود.

انواع مختلفی از چت ها وجود دارد و از طریق دستورات مختلف قابل دسترسی هستند:

Say/

  • این دستور معادل چت معمولی است که می توانید از آن برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده کنید.
  • برای این که نیازی به استفاده دستور نداشته باشید میتوانید از دکمه T استفاده کنید و پیام خود را تایپ کنید.
  • این پیام تنها برای بازیکنانی قابل مشاهده هست که در اطراف شما قرار دارند.

S]hout]/

با استفاده از این دستور بازیکنان پیام شما را در محدود‌ه‌ای بزرگتر نسبت به دستور Say/ می‌توانند مشاهده کنند که نشان دهنده فریاد است.

W]hisper]/

نحوه کارکرد: [W [PlayerID/PlayerName] [Text/

  • با استفاده از این دستور میتوانید به بازیکنانی که در نزدیکی شما هستند پیام خصوصی بدهید.
  • برای استفاده از این دستور سطح شما باید حداقل 3 باشد.

Low/

با استفاده از این دستور پیام شما را بازیکنانی که کنار شما ایستاده اند میتوانند مشاهده کنند.

B/

محدوده این دستور برابر با چت معمولی (Say/) است، اما پیام شما بین پرانتز قرار میگیرد.

مثال: B Salam/ معادل ((Pouria Says: ((Salam

F]action]/

  • این دستور یک پیام در چت اقلیت شما ارسال می کند.
  • به استثنای دپارتمنت (پلیس، فدرال و گارد ملی) و امدادگران این دستور در دسترس تمامی اقلیت ها میباشد.

R]adio]/

اعضای دپارتمنت (پلیس، فدرال و گارد ملی) و امدادگران با استفاده از این دستور میتوانند در چت اقلیت پیام ارسال کنند. (باید عضو یکی از این 4 اقلیت باشید.)

D]epartment]/

با استفاده از این دستور میتوانید در چت دپارتمنت که برای اعضای دپارتمنت (پلیس، فدرال و گارد ملی) و امدادگران قابل مشاهده است پیام ارسال کنید. (باید عضو یکی از این 4 اقلیت باشید)

C]lan]/

با استفاده از این دستور میتوانید در چت کلن پیام ارسال کنید.

C]ar[W]hisper]/

با استفاده از این دستور میتوانید زمانی که سوار ماشینی هستید برای دیگر سرنشینان پیام ارسال کنید.

C]rew[C]hat]/

با این دستور میتوانید در Crew پیام ارسال کنید.

WT/

با استفاده از این دستور میتوانید در بیسیم (Walki Talkie) که میتوانید از فروشگاه های 24/7 خرید کنید به دیگران که در آن فرکانسی که تنظیم کردید حضور دارند پیام ارسال کنید.

Info.png با استفاده از SetFreq 0/ میتوانید فرکانس بیسیم را غیرفعال کنید.

AD/

با استفاده از این دستور میتوانید زمانی که کنار تجارت CNN هستید تبلیغ کنید.

AL/

با استفاده از این دستور میتوانید در چت گزارش (Report/) پیام ارسال کنید.

HL/

با استفاده از این دستور میتوانید در چت درخواست کمک (Helpme/) پیام ارسال کنید.

E/

با استفاده از این دستور تنظیم کننده مسابقه (Event Organizer) میتواند در چت مسابقه که برای تمامی بازیکنان قابل مشاهده است پیام ارسال کند.

(غیرفعال) TogNews/

با استفاده از این دستور پیام های News/ و Live/ را مشاهده نخواهید کرد.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.

(غیرفعال) TogFam/

با استفاده از این دستور پیام های F/ را مشاهده نخواهید کرد.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.

(غیرفعال) TogR/

با استفاده از این دستور پیام های R/ را مشاهده نخواهید کرد.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.

(غیرفعال) TogWhisper/

با استفاده از این دستور پیام های W/ را مشاهده نخواهید کرد.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.

(غیرفعال) TogEvent/

با استفاده از این دستور پیام های E/ را مشاهده نخواهید کرد.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.

(غیرفعال) TogOoc/

با استفاده از این دستور پیام های O/ را مشاهده نخواهید کرد.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.

(غیرفعال) TogClan/

با استفاده از این دستور پیام های C/ را مشاهده نخواهید کرد.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.