دستورات:شغل ها

از آرساکیا گیم - ویکی

برای کار در یکی از مشاغل موجود در سرور، ابتدا باید دستورات موجود را برای آنها بدانید.

Jobs/

با استفاده از این دستور میتوانید لیست شغل ها را مشاهده کنید.

JobHelp/

با استفاده از این دستور میتوانید دستور های شغلی که دارید را مشاهده کنید.

GetJob/

با استفاده از این دستور میتوانید شغلی را انتخاب کنید. (باید در مکان انتخاب آن شغل باشید.)

QuitJob/

با استفاده از این دستور میتوانید شغل خود را ترک کنید.

Skill/

نحو: [Skill [1-8/

با استفاده از این دستور میتوانید جزئیات مهارت های خود را مشاهده کنید.