سیستم:مسابقات

از آرساکیا گیم - ویکی
Info.png برای برگزاری مسابقات شما باید به سطح 10 رسیده باشید

مسابقات (به انگلیسی: Events) یک سری فعالیت های تعاملی و تفریحی در دسترس برای هر بازیکن در محیط کاربری است.

درخواست برگزاری مسابقات

اولین پیش نیاز شما برای درخواست برگذاری مسابقات دارا بودن سطح 10 یا بیشتر از آن است. برای درخواست مسابقات از دستور [RequestEvent/] استفاده کنید. پس از اینکه از این دستور استفاده کردید، در پنجره باز شده 9 مورد دیده میشود و لازم است که شما این موارد را به دقت پر کنید:


 • Event Title: در این قسمت عنوان مسابقه قرار می گیرد (به انگلیسی)
 • Minimum Level: در این قسمت حداقل سطح مورد نیاز برای ورود به مسابقات قرار می گیرد.
 • Maximum Level: در این قسمت حداکثر سطح مورد نیاز برای ورود به مسابقات قرار می گیرد.
 • Minimum Participants : در این قسمت حداقل تعداد شرکت کنندگان مسابقات قرار می گیرد.
 • Maximum Participants : در این قسمت حداکثر تعداد شرکت کنندگان مسابقات قرار می گیرد.
 • Event Type: در این قسمت، نوع مسابقه قرار می گیرد.

انواع مسابقات در دسترس برای برگزاری:

 1. Last man standing (آخرین نفری که زنده میمونه)
 2. Last car standing (آخرین ماشینی که میمونه)
 3. Duels (دوئل)
 4. Protect the VIP (محافظت از یک شخص مهم)
 5. Tell (اس ام اس)
 6. Trivia
 7. Whisper (در گوشی)
 8. Stunt (با دوچرخه یا موتور بپر بالا)
 9. Kill (بکش)
 10. Find and bring (پیدا کن و بیار)
 11. Parkour
 12. Race (مسابقه)
 13. Simon says (هرچی رئیس میگه اجرا کن)
 14. Russian roulette
 15. Even/Odd (زوج یا فرد؟)
 16. Paintball (پینت بال)
 17. Party/Celebration (جشن)
 • Interior/Location: در این قسمت مکان مسابقه قرار می گیرد.(مکان مسابقه بر اساس نوع مسابقه تغییر می کند)
 • Event Helpers: در این قسمت نام کسانی که میخواهند به شما در برگذاری مسابقات کمک می کنند قرار می گیرند.
 • Prize: در این قسمت جایزه مسابقه قرار می گیرد.
 • Require launcher: با فعال کردن این گزینه می توانید کاری کنید که شرکت کنندگان رویداد شما حتماً با لانچر یا AG:SAMP به بازی متصل شده باشند.

پس از اینکه تمامی موارد بالا را پر کردید، برروی گزینه Submit کلیک کنید و یا اگر قصد دارید که ادامه ندهید و منصرف شدید از گزینه Close استفاده کنید. پس از ثبت درخواست، باید منتظر یکی از مدیران حاضر بمانید تا مسابقه شما را قبول کنند.

Warn.png درخواست مسابقه در صورت عدم تایید تا 5 دقیقه به صورت خودکار لغو خواهد شد.

پس از اینکه درخواست شما توسط یکی از مدیران حاضر مورد قبول واقع شد، شما و کسانی که به شما در برگذاری مسابقه کمک میکنند به صورت خودکار به محل مسابقه منتقل خواهید شد. برخی از انواع مسابقات (مانند SMS, Trivia, Whisper) فقط در مکان دنیای آزاد با همه بازیکنان اجرا خواهند شد.

برای برگذاری جشن (Party/Celebration) باید هنگام درخواست دادن داخل یکی از تجارت های پارتی باشید و 5 عدد Rep/ و هزینه برگزاری رویداد جشن در صفحه اقتصاد قابل مشاهده می باشید.

دستورات مدیریتی مسابقات

 • دستورات موجود برای نوع Last Man Standing:

/sethpall, /ekick, /startjoins, /stopjoins, /participants, /eemark, /egotoemark, /esetarmour, /esetarmourall, /edisarm, /disarmall,e /egivegun, /egivegunall, /efreeze, /efreezeall, /eunfreeze, /eunfreezeall

 • دستورات موجود برای نوع Last Car Standing:

/sethpall, /ekick, /startjoins, /stopjoins, /participants, /emark, /gotoemark, /esetarmour, /esetarmourall, /edisarm, /edisarmall, /egivegun, , /egivegunall, /efreeze, /efreezeall, /eunfreeze, /eunfreezeall, /eveh, /edestroyveh, /edestroyallveh, /efixveh, /efixallveh, /efuelcar, /eUnlockEngine /elockEngine /efuelallcars

 • دستورات موجود برای نوع Duels:

/sethpall, /ekick, /startjoins, /stopjoins, /participants, /emark, /gotoemark, /esetarmour, /esetarmourall, /edisarm, /edisarmall,e /egivegun, /egivegunall, /efreeze, /efreezeall, /eunfreeze, /eunfreezeall,

 • دستورات موجود برای نوع Protect The VIP:

/sethpall, /ekick, /startjoins, /stopjoins, /participants, /emark, /gotoemark, /esetarmour, /esetarmourall, /edisarm, /edisarmall, /egivegun, /egivegunall, /efreeze, /efreezeall, /eunfreeze, /eunfreezeall, /eveh, /edestroyveh, /edestroyallveh, /efixveh, /efixallveh, /efuelcar, /efuelallcars,

 • دستورات موجود برای نوع Stunt:

/sethpall, /ekick, /startjoins, /stopjoins, /participants, /eemark, /egotoemark, /esetarmour, /esetarmourall, /edisarm, /edisarmall, /egivegun, /egivegunall, /efreeze, /efreezeall, /eunfreeze, /eunfreezeall, /eveh, /edestroyveh, /edestroyallveh, /efixveh, /efixallveh, /efuelcar, /efuelallcars

 • دستورات موجود برای نوع Parkour:

/emark, /gotoemark, /setarmour

 • دستورات موجود برای نوع Race:
/sethpall, /ekick, /startjoins, /stopjoins, /participants, /emark, /gotoemark, /esetarmour, /esetarmourall, /edisarm, /edisarmall, /egivegun, /egivegunall, /efreeze, /efreezeall, /eunfreeze, /eunfreezeall, /eveh, /edestroyveh, /edestroyallveh, /efixveh, /efixallveh, /efuelcar, /efuelallcars, 
 • دستورت موجود برای نوع Simon says:
/sethpall, /ekick, /startjoins, /stopjoins, /participants, /emark, /gotoemark, /esetarmour, /esetarmourall, /edisarm, /edisarmall, /egivegun, /egivegunall, /efreeze, /efreezeall, /eunfreeze, /eunfreezeall
 • دستورات موجود برای نوع Paintball:

Openarena, /Pickpbgun/

 • دستورات موجود برای نوع Party/Celebration:

Insertlink/

Warn.png دستورات مسابقه بر اساس نوع مسابقه تغییر میکند.

کاربرد و نحوه کارکرد دستورات

دستور e/ : با کمک این دستور شما میتوانید پیام خودرا به کسانی که در مسابقه شرکت کرده اند برسانید (تمامی بازیکنان آنلاین سرور پیام شمارا میبینند)

 • دستور esethpall/ : با کمک این دستور شما متیوانید مقدار خون بازیکنان را کم یا زیاد کنید.(برای پر کردن خون یک بازیکن بایستی میزان خون را 1- بگذارید.)
 • دستور esethp/ : با کمک این دستور میتوانید مقدار خون یک نفر را کم یا زیاد کنید. (برای پر کردن خون یک بازیکن بایستی میزان خون را 1- بگذارید.)
 • دستور esetarmourall/ : با کمک این دستور شما متیوانید مقدار جلیقه بازیکنان را کم یا زیاد کنید.(برای دادن جلیقه به یک بازیکن بایستی میزان آن را 100 بگذارید.)
 • دستور esetarmour/ : با کمک این دستور میتوانید مقدار جلیقه یک نفر را کم یا زیاد کنید.(برای دادن جلیقه به یک بازیکن بایستی میزان آن را 100 بگذارید.)
 • دستور edisarmall/ : با کمک این دستور میتوانید اسلحه تمام بازیکنان را بگیرید.
 • دستور edisarm/ : با کمک این دستور میتوانید اسلحه فرد مشخصی را بگیرید.
 • دستور stopevent/ : با این دستور مسابقه به پایان می رسد.
 • دستور emark/ : با این دستور نقطه ای را به دلخواه نشانه گذاری میکنید.
 • دستور elockengine/ : با این دستور موتور ماشین هارا قفل میکنید.
 • دستور eunlockengine/ : با این دستور موتور ماشین هارا باز میکنید.
 • دستور startJoins/ : با این دستور بازیکنان میتوانند به مسابقه بیایند.( برای استفاده از این دستور لازم است که نقطه ای را با دستور Emark/ مشخص کرده باشید)
 • دستور stopjoins/ : با کمک این دستور دیگر کسی نمیتواند به مسابقه شما بیاید.
 • دستور egivegun/ : با کمک این دستور میتوانید به فرد مشخصی اسلحه بدهید.
 • دستور egivegunall/: با کمک این دستور میتوانید به همه شرکت کنندگان مسابقه اسلحه بدهید.
 • دستور gotoemark/ : با کمک این دستور شما به نقطه نشانه گذاری شده تلپورت خواهید شد.
 • دستور efreeze/ : با کمک این دستور بازیکن نمیتواند تکان بخورد.
 • دستور eunfreeze/: با کمک این دستور بازیکن میتواند تکان بخورد.
 • دستور efreezeall/: با این دستور هیچ مشارکت کننده ای نمیتواند تکان بخورد.
 • دستور eunfreezeall/ : با این دستور همه مشارکت کننده ها میتوانند تکان بخورند.
 • دستور eveh/ : با این دستور یک وسیله نقلیه ساخته میشود.
 • دستور edestroyveh/ : با کمک این دستور میتوانید یک وسیله نقلیه را ناپدید کنید.
 • دستور edestroyallveh/ : با کمک این دستور میتوانید همه وسیله نقلیه را ناپدید کنید.
 • دستور efixveh/ : با این دستور میتوانید یک وسیله نقلیه را سالم کنید.
 • دستور efixallveh/ : با این دستور میتوانید تمام وسیله های نقلیه را سالم کنید.
 • دستور EFuelAllVeh/ : پر کردن باک بنزین همه ماشین ها.
 • دستور EVehEx/ : ساخت مرتب ماشین به تعداد زیاد در کنار هم.
 • دستور eav/ : حذف تمام ماشین های ساخته شده.
 • دستور Emute/ : بستن چت بازیکنان.
 • دستور OpenArena/ : باز کردن در پینت بال.
 • دستور join/ : با این دستور بازیکنان میتوانند وارد مسابقه شوند.
 • دستور quitevent/ : با این دستور شرکت کنندگان میتوانند از مسابقه خارج شوند.
 • دستور eventhelp/ : نشان دادن تمامی دستورات مدیریتی مسابقه.