سیستم:Buff

از آرساکیا گیم - ویکی

Buffها یک ویژگی جدید داخل بازی می باشد که به شما قابلیت های ماورای طبیعی خواهد داد. برای مثال شما با دریافت این Buffها باید به کلیسا مراجعه کنید و با استفاده از آن ها دعا کنید تا Buff قابل استفاده شود و سپس می توانید در هر لحظه از آن Buffها استفاده نمایید.

انواع Buffها

به طور کلی در آرساکیا چهار نوع Buff وجود دارد:

 • Low-Level Buff
 • Mid-Level Buff
 • Negative Buff
 • High-Level Buff

هر کدام از این Buffها به قسمت های مختلفی تقسیم میشوند و دارای قابلیت های ویژه ای میباشند.

Warn.png تمامی Buffها دارای محدودیت زمانی میباشند و پس از به پایان رسیدن زمان، دیگر نمیتوانید از Buff مربوطه استفاده کنید.

Low-Level Buff

 • Mighty Deagle (تفنگ Deagle قدرتمند): با تفنگ Deagle شما 10% Damage بیشتر اضافه خواهد شد.
 • Mighty M4 (تفنگ M4 قدرتمند): با تفنگ M4 شما 10% Damage بیشتر اضافه خواهد شد.
 • Mighty Tec-9 (تفنگ Tec-9 قدرتمند): با تفنگ Tec-9 شما 5% Damage بیشتر اضافه خواهد شد.
 • Less Damaged I (صدمه دیدم کمتر I): با استفاده از این باف زمانی که کسی با تفنگ به شما تیر میزند شما 10% Damage کمتری دریافت می کنید.

Negative Buff

 • Ominous (شوم): (تنها برای دسته متوسط) زمانی که این باف روی یک بازیکن می افتد او باید عضو یک دسته متوسط باشد و زمانی که نزدیک هم تیمی خود می شود باعث می شود تا از جان هم عضو دسته متوسط خود کم کند. (فاصله 75 متری)
 • Suffer (زجر): با استفاده از این باف روی هدف، فرد مورد نظر تمامی مهارت خود را در تمام اسلحه ها از دست می دهد. (در مواقع نشانه گرفتن نمی تواند حرکت کند، اگر در 2 دست خود بتواند تفنگ بگیرد فقط در یک دست می تواند و ...)
 • Immovable Dead (مُرده نامتحرک): با استفاده از این باف روی هدف، او نمی تواند به عنوان راننده وارد هیچ وسیله نقلیه ای بشود.
 • Pestilence (طاعون): با استفاده از این باف روی هدف، در هر ثانیه 3 عدد جان از او کم می شود.

Mid-Level Buffs

 • Extra Damage (صدمه بیشتر): با استفاده از این باف زمانی که با تفنگ خود تیر میزنید، هدف مقابل 40% Damage بیشتری دریافت می کند.
 • Less Damaged II (صدمه دیدن کمتر II): با استفاده از این باف زمانی که کسی با تفنگ به شما تیر میزند شما 50% Damage کمتری دریافت می کنید.
 • Gifted Gunner (گانر با استعداد): با استفاده از این باف زمانی که شما به کسی تیر میزنید 20% از مقدار Damage به امتیاز سلامتی شما اضافه خواهد شد.
 • Peerless MP5 (تفنگ MP5 بی نظیر): به تیر های MP5 شما 200% Damage اضافه خواهد شد.
 • Flamethrower (شعله افکن): به شما یک تفنگ شعله افکن به همراه 500 عدد مهمات می دهد. (خیلی زود تمام می شود و باید به درستی از آن استفاده کنید)
 • Fast Runner (دونده سریع): قابلیت Fast Run Mode فعال خواهد شد.

High-Level Buffs

 • Deadly Deagle (دیگل مرگبار): به شما یک دیگل با تیر نامحدود خواهد داد و با زدن یک تیر به هر بازیکنی موجب مرگ آن بازیکن خواهید شد.
 • Mighty Hands (دست های قدرتمند): به هر کس که مشت یا لگد بزنید او پرت خواهد شد و جان زیادی از دست خواهد داد.
 • Mighty Leadership (رهبری قدرتمند): (تنها برای دسته متوسط) زمانی که از این باف استفاده می کنید به یاران شما که در همان دسته متوسط می باشند جان اضافه خواهد کرد و از تمامی اعضای دسته متوسط دیگر که نزدیک شما هستند جان کم می کند. (فاصله 75 متری)
 • Super Speed (سوپر سرعت): شما سوار هر ماشینی که بشوید می توانید آن را با سرعت Turbo برانید (حتی موتور و دوچرخه). همچنین زمانی که پیاده هستید دارای قابلیت Fast Run Mode می باشید.
 • Holy Ninja (نینجا مقدس): به شما یک شمشیر مقدس داده می شود که با هر یک ضربت به هر بازیکن باعث مرگ آن ها خواهید شد همچنین به جان شما 500 امتیاز اضافه می شود و به شما 100 امتیاز Armour می دهد.
 • Holy Hacker (هکر مقدس): دیگر هیچکس نمی تواند شما را Find کند و از شما 3 عدد wanted level در موقع فعالسازی این Buff کم خواهد شد.
 • Strong Vehicle (مقاومت وسیله نقلیه): به وسیله نقلیه ای که شما سوار هستید 2000 جان میدهد.
 • Helping Hands (دست کمک): به جان شما 200 امتیاز اضافه می شود.


Info.png زمانی که بازیکنی را Headshot می کنید (در PaintBall و War)، مقدار ِDamage به اندازه 100 می شود که ممکن است باعث مرگ فرد نشود.

نحوه به دست آوردن Buff

صلیب Buff

در نقشه صلیب هایی وجود دارند که با جمع آوری هر کدام از آن ها 20 عدد به مواد ساخت این Buffها اضافه می کند. بعد از جمع آوری، برای ساخت باید به کلیسا در بازی مراجعه نمایید (با استفاده از Locations/ و انتخاب Mosque LV) و با استفاده از دستور BuffSynthesize/ یا bs/ وارد قسمت ساخت شوید.

شانس ساخت هر کدام از دسته های Buff به شرح زیر می باشد: (استفاده از 100 عدد امتیاز)

 • باف Low-Level: ساخت این باف با شانس 100%.
 • باف Negative: ساخت این باف با شانس 10%.
 • باف Mid-Level: ساخت این باف با شانس 5%.
 • باف High-Level: ساخت این باف با شانس 1%.

به طور مثال اگر 100 عدد مواد ساخت قرار دهید و باف Low Level را انتخاب کنید شما با شانس 100% یک عدد باف Low-Level دریافت می کنید (یعنی حتماً یک عدد باف Low-Level دریافت می کنید). اما اگر 100 عدد مواد ساخت قرار دهید و باف High-Level را انتخاب کنید شما با 1% احتمال ممکن است یک عدد باف High-Level دریافت و با احتمال 99% ممکن است هیچ چیزی دریافت نکنید و 100 عدد مواد ساخت را به طور کلی از دست بدهید.