دستورات:تجارت

از آرساکیا گیم - ویکی
(تغییرمسیر از تجارت:دستورات)

در این بخش، شما می توانید دستورات مربوط به تجارت های سرور آرساکیا را مشاهده کنید.

BizInfo/

با استفاده از این دستور میتوانید مشخصات تجارت خود را مشاهده کنید. مشخصات تجارت به صورت زیر میباشد:

  1. صاحب تجارت (Owner)
  2. نام تجارت (Biz Name)
  3. تعداد محصولات (Products)

BizStatus/

با استفاده از این دستور میتوانید اطلاعات مربوط به تجارت بقیه افراد را مشاهده کنید.

BizFee/

با استفاده از این دستور میتوانید هزینه ورودی تجارت را تعیین کنید. (مبلغی بین 1$ تا 50$)

BizName/

با استفاده از این دستور میتوانید نام تجارت خود را تغییر دهید.

Open/

با استفاده از این دستور میتوانید تجارت خود را قفل و یا باز کنید.

SellBizToState/

با استفاده از این دستور میتوانید تجارت خود را به سرور بفروشید.

SellBiz/

با استفاده از این دستور میتوانید تجارت خود را برای فروش بگذارید.

BizWithdraw/

با استفاده از این دستور میتوانید پول های داخل صندوق تجارت خود را بردارید.

BizDeposit/

با استفاده از این دستور میتوانید در تجارت خود پول قرار دهید.