تجارت:Rent

از آرساکیا گیم - ویکی
 • تجارت های Rent جایی هستند که میتوانید به راحتی وسیله نقلیه اجاره کنید.
 • قیمت اجاره وسایل نقلیه عددی بین 1$ تا 200$ میباشد.
 • شما برای اجاره ماشین ها و موتور ها باید مجوز رانندگی و برای قایق ها مجوز قایقرانی داشته باشید.
 • برای اجاره کردن باید سوار ماشین شده و از دستور RentVehicle/ استفاده کنید.

لیست وسایل نقلیه

ماشین ها

شهر Los Santos

 • (2 عدد) Stretch
 • Bravura
 • Manana
 • Sentinel
 • Washington
 • Previon
 • Admiral
 • Greenwood
 • Tahoma
 • Sabre
 • Elegant
 • Blista Compact
 • Sunrise
 • Vincent

شهر San Fierro

 • Jester
 • Buffalo
 • Uranus
 • Slamvan
 • Euros
 • Elegy
 • Flash
 • Alpha
 • Benz

شهر Las Venturas

 • Nebula
 • Elegant
 • Blista Compact
 • Previon
 • Cadrona
 • Majestic

موتور ها

 • NRG-500
 • Faggio
 • Wayfarer
 • Freeway

قایق ها

 • Jetmax
 • Dinghy
 • Speeder

مکان های تجارت های Rent

برای پیدا کردن تجارت های Rent، کافی است از دستور "FindSBiz "ID/ استفاده کنید.

Info.png به جای ID، شناسه تجارت را وارد کنید.

تجارت های Rent شهر Los Santos

 • شناسه: 0 | مکان: | نوع وسیله نقلیه: موتور
 • شناسه: 5 | مکان: | نوع وسیله نقلیه: ماشین
 • شناسه: 11 | مکان: | نوع وسیله نقلیه: Kart

تجارت های Rent شهر Las Venturas

 • شناسه: 1 | مکان: The Camel's toe | نوع وسیله نقلیه: ماشین و موتور
 • شناسه: 2 | مکان: Blackfield Chapel | نوع وسیله نقلیه: قایق

دستورات

RentVehicle/

با استفاده از این دستور می توانید وسیله نقلیه ای را اجاره کنید.

GiveRentVehicle/

با استفاده از این دستور می توانید وسیله نقلیه ای را که اجاره کردید را واگذاری کنید.

UnRentVehicle/

با استفاده از این دستور می توانید قرارداد وسیله نقلیه ای که اجاره کردید را لغو کنید.

Findrentvehicle/

با استفاده از این دستور می توانید وسیله نقلیه ای که اجاره کردید را پیدا کنید.