تجارت:اسلحه فروشی

از آرساکیا گیم - ویکی

اسلحه های موجود در اسلحه خانه

 1. SDPistol - 20$
 2. Deagle - 40$
 3. ShotGun - 100$
 4. SprayCan - 200$
 5. AK-47 - 90$
 6. M4 - 90$
 7. Rifle - 100$
 8. MP5 - 80$
 • اسلحه های Knife ،Sniper Rifle و Tec9 از اسلحه خانه قابل خرید نمی باشد!
 • اسلحه Combat Shotgun فقط با دستور Creategun/ ساخته می شود و شما حتما باید مهارت سطح 5 در شغل دلال اسلحه داشته باشید.

قیمت خرید به ازای هر 99 گلوله

 1. SDPistol - 24$
 2. Deagle - 60$
 3. ShotGun - 120$
 4. SprayCan - 20$
 5. AK-47 - 100$
 6. M4 - 100$
 7. Rifle - 140$
 8. MP5 - 100$

مقدار آسیب

 1. SDPistol - 13.2%
 2. Deagle - 46.2%
 3. Shotgun - 50%
 4. MP5 - 8.2%
 5. M4 - 10%
 6. AK47 - 10%
 7. Rifle - 24.7%
 8. Tec9 - 6.6%
 9. Combat Shotgun - 39.6%
 10. Sniper Rifle - 100%
 11. Knife - 100%
 • مقدار آسیب به معنی این می باشد که با هر گلوله ای که به فرد بخورد، آن مقدار آسیب از سلامتی فرد کم می شود.

به عنوان مثال: با زدن یک تیر به شخصی با اسلحه Deagle، مقدار 46.2% از سلامتی آن بازیکن کم می شود.

مکان اسلحه خانه ها

برای پیدا کردن اسلحه فروشی ها، کافیست از دستور "FindBiz "ID/ استفاده کنید.

Info.png به جای عبارت ID، از شناسه اسلحه فروشی استفاده کنید!
 • شناسه: 0 | شهر: Los Santos | مکان: Downtown LS
 • شناسه: 1 | شهر: Las Venturas | مکان: Come-a-lot
 • شناسه: 68 | شهر: San Fierro | مکان: Ocean Flats
Info.png شما می توانید با دستور Buygun/ در اسلحه خانه، اسلحه بخرید.


Info.png شما برای استفاده از اسلحه، باید مجوز حمله اسلحه داشته باشید.


Warn.png توجه داشته باشید که طبق قوانین داشتن اسلحه برای شهروندان عادی ممنوع بوده و در صورت لو رفتن شما توسط پلیس دستگیر خواهید شد.