وسایل نقلیه

از آرساکیا گیم - ویکی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
  • وسایل نقلیه امکانی در محیط کاربری است که می توان آن را با نرخ ارزی بازی (که در حال حاضر $ است) و یا طلا (به پول واقعی) بعد از رسیدن به سطح 5 خریداری نمود و از آن در محیط کاربری استفاده کرد.
  • امکان خرید و فروش (تجارت) وسایل نقلیه نیز بین بازیکنان با دستور sellcarto/ مهیا شده است. همچنین شما میتوانید با فروش آنها به نمایندگی (Dealership) به 60% قیمت اصلی آن دست پیدا کنید.
  • لیست تمامی وسایل نقلیه موجود در نمایندگی (Dealership) در لیست زیر آمده است!


محتویات

ماشین

Walton

قیمت وسیله نقلیه: $13.000
قیمت فروش به نمایندگی: $5.200
حداکثر سرعت: 117 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Perrenial

قیمت وسیله نقلیه: $15.000
قیمت فروش به نمایندگی: $6.000
حداکثر سرعت: 133 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Pony

قیمت وسیله نقلیه: $17.500
قیمت فروش به نمایندگی: $7.000
حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Cadrona

قیمت وسیله نقلیه: $20.000
قیمت فروش به نمایندگی: $8.000
حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Rumpo

قیمت وسیله نقلیه: $20.000
قیمت فروش به نمایندگی: $8.000
حداکثر سرعت: 136 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Manana

قیمت وسیله نقلیه: $22.500
قیمت فروش به نمایندگی: $9.000
حداکثر سرعت: 129 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Moonbeam

قیمت وسیله نقلیه: $25.000
قیمت فروش به نمایندگی: $10.000
حداکثر سرعت: 115 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Tampa

قیمت وسیله نقلیه: $27.500
قیمت فروش به نمایندگی: $11.000
حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Bobcat

قیمت وسیله نقلیه: $30.000
قیمت فروش به نمایندگی: $12.000
حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Bravura

قیمت وسیله نقلیه: $32.000
قیمت فروش به نمایندگی: $13.000
حداکثر سرعت: 147 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Sadler

قیمت وسیله نقلیه: $35.000
قیمت فروش به نمایندگی: $14.000
حداکثر سرعت: 151 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Previon

قیمت وسیله نقلیه: $42.500
قیمت فروش به نمایندگی: $17.000
حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Clover

قیمت وسیله نقلیه: $45.000
قیمت فروش به نمایندگی: $18.000
حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Primo

قیمت وسیله نقلیه: $47.500
قیمت فروش به نمایندگی: $19.000
حداکثر سرعت: 143 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Landstalker

قیمت وسیله نقلیه: $52.500
قیمت فروش به نمایندگی: $21.000
حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Sunrise

قیمت وسیله نقلیه: $55.000
قیمت فروش به نمایندگی: $22.000
حداکثر سرعت: 150 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Glendale

قیمت وسیله نقلیه: $57.500
قیمت فروش به نمایندگی: $23.000
حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Burrito

قیمت وسیله نقلیه: $60.000
قیمت فروش به نمایندگی: $24.000
حداکثر سرعت: 156 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Stallion

قیمت وسیله نقلیه: $62.500
قیمت فروش به نمایندگی: $25.000
حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


BF Injection

قیمت وسیله نقلیه: $62.500
قیمت فروش به نمایندگی: $25.000
حداکثر سرعت: 135 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Oceanic

قیمت وسیله نقلیه: $72.500
قیمت فروش به نمایندگی: $29.000
حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Esperanto

قیمت وسیله نقلیه: $72.500
قیمت فروش به نمایندگی: $29.000
حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Majestic

قیمت وسیله نقلیه: $80.000
قیمت فروش به نمایندگی: $32.000
حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Hermes

قیمت وسیله نقلیه: $85.000
قیمت فروش به نمایندگی: $34.000
حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Greenwood

قیمت وسیله نقلیه: $90.000
قیمت فروش به نمایندگی: $36.000
حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Buccaneer

قیمت وسیله نقلیه: $105.000
قیمت فروش به نمایندگی: $42.000
حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Virgo

قیمت وسیله نقلیه: $107.000
قیمت فروش به نمایندگی: $43.000
حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Blista Compact

قیمت وسیله نقلیه: $127.500
قیمت فروش به نمایندگی: $51.000
حداکثر سرعت: 162 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Regina

قیمت وسیله نقلیه: $145.000
قیمت فروش به نمایندگی: $58.000
حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Emperor

قیمت وسیله نقلیه: $150.000
قیمت فروش به نمایندگی: $60.000
حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Fortune

قیمت وسیله نقلیه: $195.000
قیمت فروش به نمایندگی: $78.000
حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Journey

قیمت وسیله نقلیه: $200.000
قیمت فروش به نمایندگی: $80.000
حداکثر سرعت: 108 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Hustler

قیمت وسیله نقلیه: $210.000
قیمت فروش به نمایندگی: $84.000
حداکثر سرعت: 147 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Admiral

قیمت وسیله نقلیه: $225.500
قیمت فروش به نمایندگی: $90.200
حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Voodoo

قیمت وسیله نقلیه: $225.500
قیمت فروش به نمایندگی: $90.200
حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Yosemite

قیمت وسیله نقلیه: $250.000
قیمت فروش به نمایندگی: $100.000
حداکثر سرعت: 144 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Willard

قیمت وسیله نقلیه: $285.000
قیمت فروش به نمایندگی: $114.000
حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Vincent

قیمت وسیله نقلیه: $332.500
قیمت فروش به نمایندگی: $133.000
حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Mesa

قیمت وسیله نقلیه: $365.000
قیمت فروش به نمایندگی: $146.000
حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Picador

قیمت وسیله نقلیه: $400.000
قیمت فروش به نمایندگی: $160.000
حداکثر سرعت: 151 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Phoenix

قیمت وسیله نقلیه: $450.000 (900طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $180.000
حداکثر سرعت: 171 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Intruder

قیمت وسیله نقلیه: $460.000
قیمت فروش به نمایندگی: $184.000
حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Solair

قیمت وسیله نقلیه: $467.500
قیمت فروش به نمایندگی: $187.000
حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Tahoma

قیمت وسیله نقلیه: $485.000
قیمت فروش به نمایندگی: $194.000
حداکثر سرعت: 160 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Sentinel

قیمت وسیله نقلیه: $500.000
قیمت فروش به نمایندگی: $200.000
حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Washington

قیمت وسیله نقلیه: $575.000
قیمت فروش به نمایندگی: $230.000
حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Romero

قیمت وسیله نقلیه: $585.000
قیمت فروش به نمایندگی: $234.000
حداکثر سرعت: 139 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Rancher

قیمت وسیله نقلیه: $587.000
قیمت فروش به نمایندگی: $235.000
حداکثر سرعت: 139 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Merit

قیمت وسیله نقلیه: $600.000
قیمت فروش به نمایندگی: $240.000
حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Tornado

قیمت وسیله نقلیه: $687.000
قیمت فروش به نمایندگی: $275.000
حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Elegant

قیمت وسیله نقلیه: $702.500
قیمت فروش به نمایندگی: $281.000
حداکثر سرعت: 166 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Premier

قیمت وسیله نقلیه: $775.000 (720طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $310.000
حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Club

قیمت وسیله نقلیه: $862.500
قیمت فروش به نمایندگی: $345.000
حداکثر سرعت: 162 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Alpha

قیمت وسیله نقلیه: $920.000
قیمت فروش به نمایندگی: $368.000
حداکثر سرعت: 174 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Sabre

قیمت وسیله نقلیه: $962.500 (2.700طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $385.000
حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Euros

قیمت وسیله نقلیه: $997.500
قیمت فروش به نمایندگی: $399.000
حداکثر سرعت: 165 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Stafford

قیمت وسیله نقلیه: $1.025.000
قیمت فروش به نمایندگی: $410.000
حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Windstor

قیمت وسیله نقلیه: $1.187.500
قیمت فروش به نمایندگی: $475.000
حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Huntley

قیمت وسیله نقلیه: $1.280.000 (2.340طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $512.000
حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Stretch

قیمت وسیله نقلیه: $1.300.000
قیمت فروش به نمایندگی: $520.000
حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Uranus

قیمت وسیله نقلیه: $1.325.000
قیمت فروش به نمایندگی: $530.000
حداکثر سرعت: 156 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Remington

قیمت وسیله نقلیه: $1.325.000
قیمت فروش به نمایندگی: $530.000
حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Feltzer

قیمت وسیله نقلیه: $1.405.000 (2.160طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $562.000
حداکثر سرعت: 167 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Slamvan

قیمت وسیله نقلیه: $1.490.000
قیمت فروش به نمایندگی: $596.000
حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Blade

قیمت وسیله نقلیه: $1.537.500
قیمت فروش به نمایندگی: $615.000
حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Broadway

قیمت وسیله نقلیه: $1.562.500
قیمت فروش به نمایندگی: $615.000
حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Flash

قیمت وسیله نقلیه: $1.575.000
قیمت فروش به نمایندگی: $630.000
حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Startum

قیمت وسیله نقلیه: $1.600.000
قیمت فروش به نمایندگی: $640.000
حداکثر سرعت: 154 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Hotknife

قیمت وسیله نقلیه: $1.600.000
قیمت فروش به نمایندگی: $640.000
حداکثر سرعت: 167 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


ZR-350

قیمت وسیله نقلیه: $1.700.000
قیمت فروش به نمایندگی: $680.000
حداکثر سرعت: 186 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Savanna

قیمت وسیله نقلیه: $1.737.000 (2.520طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $695.000
حداکثر سرعت: 186 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Super GT

قیمت وسیله نقلیه: $1.875.000 (3.240طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $750.000
حداکثر سرعت: 179 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Sandking

قیمت وسیله نقلیه: $1.920.000
قیمت فروش به نمایندگی: $768.000
حداکثر سرعت: 176 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Buffalo

قیمت وسیله نقلیه: $1.950.000 (4.500طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $780.000
حداکثر سرعت: 186 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Jester

قیمت وسیله نقلیه: $1.962.500 (3.060طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $785.000
حداکثر سرعت: 177 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Comet

قیمت وسیله نقلیه: $1.997.500
قیمت فروش به نمایندگی: $799.000
حداکثر سرعت: 184 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Sultan

قیمت وسیله نقلیه: $2.075.000 (5.040طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $830.000
حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Elegy

قیمت وسیله نقلیه: $2.100.000 (3.960طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $840.000
حداکثر سرعت: 178 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Cheetah

قیمت وسیله نقلیه: $2.150.000 (5.580طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $860.000
حداکثر سرعت: 192 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Turismo

قیمت وسیله نقلیه: $2.275.000 (6.300طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $910.000
حداکثر سرعت: 193 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Banshee

قیمت وسیله نقلیه: $2.375.000 (7.200طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $950.000
حداکثر سرعت: 202 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Bullet

قیمت وسیله نقلیه: $2.787.500 (8.100طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $1.115.000
حداکثر سرعت: 203 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Infernus

قیمت وسیله نقلیه: $3.125.000 (9.000طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $1.250.000
حداکثر سرعت: 222 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Monster B

قیمت وسیله نقلیه: $13.000.000 (10.800طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $5.200.000
حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Monster A

قیمت وسیله نقلیه: $13.000.000 (10.800طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $5.200.000
حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Hotring Racer B

قیمت وسیله نقلیه: $13.000.000 (10.800طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $5.200.000
حداکثر سرعت: 214 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Hotring Racer A

قیمت وسیله نقلیه: $13.000.000 (10.800طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $5.200.000
حداکثر سرعت: 214 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Hotring

قیمت وسیله نقلیه: $13.000.000 (10.800طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $5.200.000
حداکثر سرعت: 214 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Monster

قیمت وسیله نقلیه: $13.000.000 (10.800طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $5.200.000
حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2
موتور/دوچرخه

Bike

قیمت وسیله نقلیه: $2.500
قیمت فروش به نمایندگی: $1.000
حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1


BMX

قیمت وسیله نقلیه: $2.500
قیمت فروش به نمایندگی: $1.000
حداکثر سرعت: 102 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1


Mountain Bike

قیمت وسیله نقلیه: $5.000
قیمت فروش به نمایندگی: $2.000
حداکثر سرعت: 120 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1


Faggio

قیمت وسیله نقلیه: $7.500
قیمت فروش به نمایندگی: $3.000
حداکثر سرعت: 122 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Wayfarer

قیمت وسیله نقلیه: $15.000
قیمت فروش به نمایندگی: $6.000
حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Quad

قیمت وسیله نقلیه: $207.500
قیمت فروش به نمایندگی: $83.000
حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


BF-400

قیمت وسیله نقلیه: $512.500
قیمت فروش به نمایندگی: $205.000
حداکثر سرعت: 159 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Freeway

قیمت وسیله نقلیه: $597.000 (1.620طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $239.000
حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Sanchez

قیمت وسیله نقلیه: $625.000
قیمت فروش به نمایندگی: $250.000
حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


PCJ-600

قیمت وسیله نقلیه: $815.000
قیمت فروش به نمایندگی: $326.000
حداکثر سرعت: 171 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


FCR-900

قیمت وسیله نقلیه: $1.577.500 (1.980طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $631.000
حداکثر سرعت: 176 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


NRG-500

قیمت وسیله نقلیه: $2.350.000 (3.240طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $940.000
حداکثر سرعت: 191 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2
هواپیما/هلیکوپتر

Skimmer

قیمت وسیله نقلیه: $2.600.000
قیمت فروش به نمایندگی: $1.040.000
حداکثر سرعت: 202 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Sparrow

قیمت وسیله نقلیه: $6.000.000 (3.600طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $2.400.000
حداکثر سرعت: 172 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Beagle

قیمت وسیله نقلیه: $7.000.000
قیمت فروش به نمایندگی: $2.800.000
حداکثر سرعت: 200 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Leviathan

قیمت وسیله نقلیه: $7.000.000
قیمت فروش به نمایندگی: $2.800.000
حداکثر سرعت: 130 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Maverick

قیمت وسیله نقلیه: $8.000.000 (9.000طلا)
قیمت فروش به نمایندگی: $3.200.000
حداکثر سرعت: 200 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 4


Shamal

قیمت وسیله نقلیه: $10.000.000
قیمت فروش به نمایندگی: $4.000.000
حداکثر سرعت: 270 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 1
قایق/کشتی

Speeder

قیمت وسیله نقلیه: $650.000
قیمت فروش به نمایندگی: $240.000
حداکثر سرعت: 185 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 1


Tropic

قیمت وسیله نقلیه: $1.137.500
قیمت فروش به نمایندگی: $455.000
حداکثر سرعت: 104 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی


Tropic

قیمت وسیله نقلیه: $1.137.500
قیمت فروش به نمایندگی: $455.000
حداکثر سرعت: 104 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی


Squalo

قیمت وسیله نقلیه: $1.350.000
قیمت فروش به نمایندگی: $540.000
حداکثر سرعت: 250 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی


Jetmax

قیمت وسیله نقلیه: $1.575.000
قیمت فروش به نمایندگی: $630.000
حداکثر سرعت: 187 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی*اطلاعات تکمیلی

  • قیمت وسیله نقلیه - مبلغی که شما برای خرید این وسیله نقلیه از نمایندگی به آن نیاز دارید.
  • قیمت فروش به نمایندگی - مبلغی که بعد از فروش وسیله نقلیه به نمایندگی به دست میاورید.
  • قیمت به طلا - مقدار طلایی که برای خرید وسیله نقلیه به وسیله آن نیاز دارید.
  • حداکثر سرعت - حداکثر سرعتی که وسیله نقلیه میتواند طی کند (کیلومتر بر ساعت).
  • نوع - نوع حساب کاربری ای که برای خرید وسیله نقلیه به آن نیاز دارید (پرمیوم/معمولی).
  • تعداد سرنشین - تعداد جای سرنشین های وسیله نقلیه (جهت سوارشدن سرنشین ها).