وسایل نقلیه

از آرساکیا گیم - ویکی
  • وسایل نقلیه امکانی در محیط کاربری است که می توان آن را با نرخ ارزی بازی (که در حال حاضر $ است) و یا طلا (به پول واقعی) بعد از رسیدن به سطح 5 خریداری نمود و از آن در محیط کاربری استفاده کرد.
  • امکان خرید و فروش (تجارت) وسایل نقلیه نیز بین بازیکنان با دستور sellcarto/ مهیا شده است. همچنین شما میتوانید با فروش آنها به نمایندگی (Dealership) به بخشی از قیمت اصلی آن دست پیدا کنید. (40% برای آن‌هایی که با پول خریداری می‌شوند و 15% برای آن‌هایی که با طلا خریداری می‌شوند)
  • برای مشاهده قیمت وسایل نقلیه می توانید به Dealership مراجعه کنید.


ماشین

Walton

حداکثر سرعت: 117 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Perrenial

حداکثر سرعت: 133 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Pony

حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Cadrona

حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Rumpo

حداکثر سرعت: 136 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Manana

حداکثر سرعت: 129 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Moonbeam

حداکثر سرعت: 115 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Tampa

حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Bobcat

حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Bravura

حداکثر سرعت: 147 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Sadler

حداکثر سرعت: 151 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Previon

حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Clover

حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Primo

حداکثر سرعت: 143 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Landstalker

حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Sunrise

حداکثر سرعت: 150 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Glendale

حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Burrito

حداکثر سرعت: 156 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Stallion

حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


BF Injection

حداکثر سرعت: 135 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Oceanic

حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Esperanto

حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Majestic

حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Hermes

حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Greenwood

حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Buccaneer

حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Virgo

حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Blista Compact

حداکثر سرعت: 162 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Regina

حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Emperor

حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Fortune

حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Journey

حداکثر سرعت: 108 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Hustler

حداکثر سرعت: 147 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Admiral

حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Voodoo

حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Yosemite

حداکثر سرعت: 144 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Willard

حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Vincent

حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Mesa

حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Picador

حداکثر سرعت: 151 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Phoenix

حداکثر سرعت: 171 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Intruder

حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Solair

حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Tahoma

حداکثر سرعت: 160 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Sentinel

حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Washington

حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Romero

حداکثر سرعت: 139 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Rancher

حداکثر سرعت: 139 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Merit

حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Tornado

حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Elegant

حداکثر سرعت: 166 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Premier

حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Club

حداکثر سرعت: 162 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Alpha

حداکثر سرعت: 169 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2Sabre

حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Euros

حداکثر سرعت: 165 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Stafford

حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Windstor

حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Huntley

حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Stretch

حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Uranus

حداکثر سرعت: 156 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Remington

حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Feltzer

حداکثر سرعت: 167 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Slamvan

حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Blade

حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Broadway

حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Flash

حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Startum

حداکثر سرعت: 154 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Hotknife

حداکثر سرعت: 167 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


ZR-350

حداکثر سرعت: 186 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Savanna

حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4Super GT

حداکثر سرعت: 179 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Sandking

حداکثر سرعت: 176 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Buffalo

حداکثر سرعت: 186 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Jester

حداکثر سرعت: 177 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Comet

حداکثر سرعت: 184 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Sultan

حداکثر سرعت: 169 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4Elegy

حداکثر سرعت: 178 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Cheetah

حداکثر سرعت: 192 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Turismo

حداکثر سرعت: 193 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Banshee

حداکثر سرعت: 202 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Bullet

حداکثر سرعت: 203 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Infernus

حداکثر سرعت: 222 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Monster B

حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Monster A

حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Hotring Racer B

حداکثر سرعت: 214 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Hotring Racer A

حداکثر سرعت: 214 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Hotring

حداکثر سرعت: 214 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Monster

حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 2


Bloodring Banger

حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2
موتور/دوچرخه

Bike

حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1


BMX

حداکثر سرعت: 102 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1


Mountain Bike

حداکثر سرعت: 120 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1


Faggio

حداکثر سرعت: 122 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Wayfarer

حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Quad

حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


BF-400

حداکثر سرعت: 159 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Freeway

حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Sanchez

حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


PCJ-600

حداکثر سرعت: 171 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


FCR-900

حداکثر سرعت: 176 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


NRG-500

حداکثر سرعت: 191 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2
هواپیما/هلیکوپتر

Skimmer

حداکثر سرعت: 202 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Sparrow

حداکثر سرعت: 172 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Beagle

حداکثر سرعت: 200 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Leviathan

حداکثر سرعت: 130 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Maverick

حداکثر سرعت: 200 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 4


Shamal

حداکثر سرعت: 270 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 1
قایق/کشتی

Speeder

حداکثر سرعت: 185 کیلومتر/ساعت
نوع: پرمیوم
تعداد سرنشین: 1


Tropic

حداکثر سرعت: 104 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی


Tropic

حداکثر سرعت: 104 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی


Squalo

حداکثر سرعت: 250 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی


Jetmax

حداکثر سرعت: 187 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی


ویژه

Mule

حداکثر سرعت: 105 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


RC Bandit

حداکثر سرعت: 75 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1Cropdust

حداکثر سرعت: 187 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1Boxville

حداکثر سرعت: 108 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4Baggage

حداکثر سرعت: 99 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1Coastguard

حداکثر سرعت: 116 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1Pizzaboy

حداکثر سرعت: 105 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1Dodo

حداکثر سرعت: 270 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2Mower

حداکثر سرعت: 60 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1Stunt

حداکثر سرعت: 160 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1Marquis

حداکثر سرعت: 58 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1Bandito

حداکثر سرعت: 146 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1Tug

حداکثر سرعت: 86 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1Nevada

حداکثر سرعت: 270 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1


Benson

حداکثر سرعت: 123 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Caddy

حداکثر سرعت: 95 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Trashmaster

حداکثر سرعت: 100 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Kart

حداکثر سرعت: 93 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1


Sweeper

حداکثر سرعت: 60 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1


Utility

حداکثر سرعت: 121 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Cement Truck

حداکثر سرعت: 130 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Patriot

حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4RC Goblin

حداکثر سرعت: 30 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1RC Raider

حداکثر سرعت: 50 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1Barracks

حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2Mr Whoopee

حداکثر سرعت: 99 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2Linerunner

حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2Bus

حداکثر سرعت: 130 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 9Launch

حداکثر سرعت: 119 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1


Tanker

حداکثر سرعت: 120 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2Berkley's RC Van

حداکثر سرعت: 136 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4Tractor

حداکثر سرعت: 70 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1Coach

حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 9


DFT-30

حداکثر سرعت: 130 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Forklift

حداکثر سرعت: 61 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1


Hotdog

حداکثر سرعت: 108 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Roadtrain

حداکثر سرعت: 152 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Yankee

حداکثر سرعت: 106 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Flatbed

حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Cargobob

حداکثر سرعت: 160 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Raindance

حداکثر سرعت: 270 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Packer

حداکثر سرعت: 126 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 2


Securicar

حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 4


Dumper

حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1


Vortex

حداکثر سرعت: 99 کیلومتر/ساعت
نوع: معمولی
تعداد سرنشین: 1*اطلاعات تکمیلی

  • برای دیدن قیمت ماشین ها که متغیر هستند، وارد Dealership شوید.
  • حداکثر سرعت - حداکثر سرعتی که وسیله نقلیه میتواند طی کند (کیلومتر بر ساعت).
  • نوع - نوع حساب کاربری ای که برای خرید وسیله نقلیه به آن نیاز دارید (پرمیوم/معمولی).
  • تعداد سرنشین - تعداد جای سرنشین های وسیله نقلیه (جهت سوارشدن سرنشین ها).