شغل:دلال مواد

از آرساکیا گیم - ویکی
 • به طور کلی کار دلال مواد خرید و فروش مواد است.
 • شما می توانید از داخل خانه مواد (FindBiz 28/) این شغل را انتخاب کنید.
 • دلال مواد یک شغل غیر قانونی میباشد.
 • شما باید حتما کنار خریدار باشید تا بتوانید به او مواد بفروشید.
 • قیمت هر گرم مواد در صفحه‌ی اقتصاد از بخش «قیمت هر گرم Drugs برای سطح مهارت 1» تا «قیمت هر گرم Drugs برای سطح مهارت 5» قابل مشاهده است.

مهارت ها

برای بالا بردن سطح مهارت خود بایستی طبق جدول زیر عمل کنید:

سطح مهارت
تعداد SellDrugs/ مورد نیاز
1 به 2
100
2 به 3
100
3 به 4
200
4 به 5
400

ظرفیت مهارت ها

با بالابردن سطح مهارت میتوانید تعداد بیشتری مجوز با خود داشته باشید:

سطح مهارت
وزن مواد قابل حمل
1
25 گرم
2
50 گرم
3
100 گرم
4
100 گرم
5
500 گرم

نکات مهم

 • چنانچه اعضای اقلیت F.B.I شما را بگردند، موادتان را مصادره کرده و شما را به زندان میفرستند.
Info.png درصورتی که شما عضو دسته اقلیت های متوسط باشید، می توانید همیشه همراه خود Drugs داشته باشید.

خرید مواد

 • برای خرید مواد باید داخل خانه مواد (FindBiz 28/) باشید.
 • با استفاده از دستور BuyDrugs/ میتوانید مواد بخرید.
Info.png هر 6 دقیقه میتوانید از دستور BuyDrugs/ استفاده کنید.
 • مقدار موادی که میخواهید را روبروی دستور BuyDrugs/ بنویسید.

مثال: BuyDrugs 500/

فروش مواد

 • شما میتوانید در قسمت دستور Selldrugs/ هم از طریق "اسم بازیکن" و هم "شناسه" وی به او مواد بفروشید.
 • مبلغ مواد (مبلغی بین 0$ تا «حداکثر مقدار SellDrugs») می باشد.
 • در روبروی دستور Selldrugs/ ابتدا "نام" و یا "شناسه" وی، سپس مقدار مواد و در آخر مبلغ را وارد کنید.

مثال: 1000 SellDrugs Pouria 500/ یا 1000 SellDrugs "ID" 500/


برای استفاده از این دستور با Referral ID، کافیست بعد از SellDrugs/ یک # بزارید و referral ID بازیکن را وارد کنید.

برای مثال: SellDrugs #1/