تجارت:فست فود

از آرساکیا گیم - ویکی
 • در آرساکیا نزدیک به 17 عدد فست فودی وجود دارد!
 • بازیکنان می توانند به آنجا بروند و توسط دستور Eat/ ، غذا بخورند و سلامتی (Heal) خودشان را بالا ببرند.
 • هر بار دستور Eat/ ، تعداد %25 به سلامتی شما اضافه می کند.

مکان فست فودی ها

در دو شهر Los Santos و Las Venturas تعدادی فست فودی وجود دارد که می توانید آن ها را با دستور FindBiz ID/ پیدا کنید!

Info.png به جای ID، شناسه تجارت را وارد کنید.

فست فودی های شهر Los Santos

 • شناسه: 29 | مکان: Temple | نوع فست فودی: Burger shot
 • شناسه: 31 | مکان: Market | نوع فست فودی: Burger shot
 • شناسه: 32 | مکان: Marina | نوع فست فودی: Burger shot
 • شناسه: 38 | مکان: Idlewood | نوع فست فودی: Pizza
 • شناسه: 46 | مکان: East Las Santos | نوع فست فودی: Cluckin Bell

فست فودی های شهر Las Venturas

 • شناسه: 30 | مکان: Spinybed | نوع فست فودی: Burger shot
 • شناسه: 33 | مکان: Old Venturas Strip | نوع فست فودی: Burger shot
 • شناسه: 34 | مکان: The Emerald Isle | نوع فست فودی: Burger shot
 • شناسه: 35 | مکان: Redsands East | نوع فست فودی: Burger shot
 • شناسه: 36 | مکان: Redsands East | نوع فست فودی: Burger shot
 • شناسه: 37 | مکان: The Emerald Isle | نوع فست فودی: Cluckin Bell
 • شناسه: 43 | مکان: Pilgrim | نوع فست فودی: Cluckin Bell
 • شناسه: 44 | مکان: Starfish Casino | نوع فست فودی: Pizza
 • شناسه: 47 | مکان: Whitewood Estates | نوع فست فودی: Burger shot
 • شناسه: 49 | مکان: Creek | نوع فست فودی: Cluckin Bell
 • شناسه: 50 | مکان: Creek | نوع فست فودی: Burger shot