شغل:مکانیک

از آرساکیا گیم - ویکی
 • وظیفه مکانیک، تعمیر ماشین بقیه بازیکن ها و پر کردن باک بنزین آن هاست.
 • مکانیک یک شغل قانونی می باشد.
 • شغل مکانیک، یکی دیگر از شغل های پُر طرفدار بازی می باشد.
 • محل استخدام این شغل در شمال شهر Las Venturas می باشد.
Warn.png شما نمی توانید از دستورات این شغل بر روی خودتان استفاده کنید.

مهارت ها

سطح مهارت
تعداد Repair/ و Refill/ مورد نیاز
1 به 2
50
2 به 3
50
3 به 4
100
4 به 5
200

مقدار بنزین در هر سطح مهارت

با بالا بردن سطح مهارت خود میتوانید در هر بار Refill/ بنزین بیشتری بزنید.

سطح مهارت
مقدار بنزین
1
%20
2
%40
3
%60
4
%80
5
%100

نکات مهم

قبول کردن درخواست مکانیک

 • زمانی که شما Duty باشید اگر فردی درخواست مکانیک بدهد پیغامی در چت برای شما فرستاده میشود. توسط دستور Acc]ept Mechanic]/ می توانید آن را قبول کنید. پس از قبول آن نقطه ای قرمز رنگ روی نقشه برایتان نمایش داده میشود که نشان دهنده محل بازیکن است.

مثال: Acc]ept Mechanic Peyman]/ یا /[Acc]ept Mechanic "ID"

فعال شدن درخواست ها

 • می توانید با فعال کردن دستور JobDuty/ ، پیغام فردی که نیاز به مکانیک دارد را ببینید. با زدن دوباره ی آن، غیرفعال شده و پیغامی دریافت نمیکنید.

تعمیر ماشین

 • توسط دستور SelfRepair/ می توانید ماشین خود را تعمیر کنید.
 • توسط دستور Repair/ می توانید ماشین یک بازیکن را تعمیر کنید.
 • شما میتوانید در قسمت دستور Repair/ هم از طریق "اسم بازیکن" و هم "شناسه" وی ماشین او را تعمیر کنید.

مثال: Repair Peyman 1/ یا /Repair "ID" 1

Info.png قیمت وارد شده باید بین 1$ تا «حداکثر مقدار Repair» باشد. در مثال بالا "1" مبلغ می باشد.

مقدار «حداکثر مقدار Repair» از طریق صفحه‌ی اقتصاد در دسترس است.

پر کردن باک بنزین

 • توسط دستور SelfRefill/ می توانید به ماشین خود بنزین بزنید.
 • توسط دستور Refill/ می توانید به ماشین یک بازیکن بنزین بزنید.
 • شما میتوانید در قسمت دستور Refill/ هم از طریق "اسم بازیکن" و هم "شناسه" وی باک بنزین او را پر کنید.

مثال: Refill Peyman 1/ یا /Refill "ID" 1

Info.png قیمت وارد شده باید بین 1$ تا «حداکثر مقدار Refill» باشد. در مثال بالا "1" مبلغ می باشد.

مقدار «حداکثر مقدار Refill» از طریق صفحه‌ی اقتصاد در دسترس است.