شغل:راننده اتوبوس

از آرساکیا گیم - ویکی
  • وظیفه راننده اتوبوس بسیار واضح است. شما بایستی ایستگاه به ایستگاه بروید و در هر ایستگاه چند ثانیه توقف کنید.
  • شغل راننده اتوبوس یک شغل قانونی می باشد.
  • محل استخدام این شغل در شهر Los Santos و Las Venturas است.

مهارت ها

  • شغل راننده اتوبوس مهارت ندارد.

درآمد

برای دیدن درآمد به صفحه‌ی اقتصاد مراجعه کنید.

برای هر ایستگاه، به صورت تصادفی مبلغی بین «حداقل مقدار درآمد هر Checkpoint در شغل راننده اتوبوس» تا «حداکثر مقدار درآمد هر Checkpoint در شغل راننده اتوبوس» دریافت خواهید کرد.

همچنین بابت تمام کردن این شغل در شهر Los Santos مقدار «مقدار جایزه اتمام شغل راننده اتوبوس Los Santos» دریافت خواهید کرد و با تمام کردن این شغل در شهر Las venturas مقدار «مقدار جایزه اتمام شغل راننده اتوبوس Las Venturas» دریافت خواهید کرد.

نکات مهم

کرایه

  • با دستور Fare/ شما قادر به تعیین کرایه ویژه برای مسافرین هستید.
  • کرایه باید مبلغی بین 1$ تا 5$ باشد.

مثال: /Fare 1