تجارت:CNN

از آرساکیا گیم - ویکی
 • Cable News Network) CNN) تنها آژانس تبلیغاتی موجود در سرور است.
 • در هر یک از سه مکان، بازیکنان می توانند در سرور آگهی ارسال کنند و بازیکنان دیگر آگهی ها را مشاهده کنند. (به جز کسانی که با استفاده از دستور TogNews/ این قابلیت را غیرفعال کرده اند.)
 • ساختمان های CNN در سه شهر

Los Santos ، Las Venturas و San Fierro قرار دارند.

 • مالک CNN می تواند هزینه های تبلیغات را بین 1$ تا 100$ تعیین کند.
 • هزینه تبلیغات به تعداد کاراکتر بستگی دارد.
 • حداکثر تعداد کاراکترهایی که می توانند در یک آگهی قرار بگیرند 124 است.
 • آگهی ها به ترتیب 30 ثانیه بعد از آگهی قبلی ارسال می شوند.
 • ادمین ها می توانند تبلیغ های نامناسب را قبل از انتشار آنها حذف کنند.
 • در صورتی که ادمین نباشد شما نمی توانید آگهی ارسال کنید.
 • هر دو تجارت CNN به عنوان مکان امن محسوب می شوند.

مکان CNN ها

برای پیدا کردن CNN، کافی است از دستور "FindBiz "ID/ استفاده کنید.

Info.png به جای عبارت ID، از شناسه CNN استفاده کنید.

CNN شهر Los Santos

 • شناسه: 7 | مکان: Conference Center

CNN شهر Las Venturas

 • شناسه: 4 | مکان: Redsands East

CNN شهر San Fierro

 • شناسه: 57 | مکان: Downtown

دستورات

AD/

 • نحوه استفاده از این دستور: [AD [AD Text/
 • با قرارگیری در نزدیکی CNN و استفاده از این دستور میتوانید آگهی ارسال کنید.

Cancel AD/

 • با استفاده از این دستور میتوانید آگهی خود را قبل از به نمایش گذاشته شدن لغو کنید.

MyAD/

 • با استفاده از این دستور میتوانید آگهی که ارسال کردید اما هنوز به نمایش گذاشته نشده را مشاهده کنید.