دستورات:مکان ها

از آرساکیا گیم - ویکی

در این بخش، شما می توانید دستوراتی که برای یافتن مکان های مهم سرور آرساکیا هست را مشاهده کنید.

Locations/

با استفاده از این دستور میتوانید مکان های مهم سرور را پیدا کنید.

(غیر فعال) SafeZones/

با استفاده از این دستور میتوانید مناطق امن سرور را مشاهده کنید.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.